Klachtenprocedure

Ondanks de verschillende vormen van contact en overleg is het helaas niet te vermijden dat er af en toe iets is wat een ouder niet bevalt aan de opvang van zijn kind. 

Een ouder kan bijvoorbeeld vinden dat een pedagogisch medewerker niet genoeg aandacht heeft voor zijn kind of dat een bepaald aspect in de werkwijze van het kindercentrum niet goed functioneert. In onze kindercentra vinden we dat de pedagogisch medewerkers rechtstreeks met het probleem benaderd kunnen worden. De pedagogisch medewerkers streven ernaar om professioneel om te gaan met kritiek. 

Als de ouders en de pedagogisch medewerker het niet samen op kunnen lossen zal volgens onze interne klachten procedure, ouders de mogelijkheid worden geboden om de klacht te beschrijven op een klachtenformulier. En zal de leidinggevende en / of de personeelsmanager of pedagoog een volgende aanspreekpunt zijn voor ouders. 

Als dit ook niet tot het gewenste resultaat lijdt, zal de directie erbij betrokken worden.

Na ontvangst van de schriftelijke klacht op een klachtenformulier ontvangt de ouder een exemplaar van de klachtenregeling. 

Als we hier intern met u niet uit komen, dan kan een geschil worden voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie: de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier wordt informatie gegeven, advies, bemiddeling of mediation.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

of https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/

Ten allen tijden wordt het klachtenformulier en het klachten reglement ter beschikking gesteld.

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2019